Gör en anmälan

 

Du kan göra en anmälan till Diskrimineringsombudsmannen (DO) vid

följande situationer där:

  • ett arbetssätt eller metod riskerar att leda till diskriminering
  • någon annan eller du själv har utsatts för någon form av diskriminering
  • en arbetsgivare eller utbildningssamordnare inte fullföljer sin skyldighet att utreda och vidta åtgärder mot trakasserier eller sexuella trakasserier
  • en arbetsgivare eller utbildningssamordnare brister i arbetet med att sträva efter lika rättigheter och möjligheter eller inte gör tillräckligt för att förebygga trakasserier och sexuella trakasserier.

 

Din anmälan ses över och kan leda till olika åtgärder och insatser. Om DO väljer att ta upp ditt fall i domstol får du möjligheten att avgöra om det är vad du vill göra. Du fyller då i en ansökan om att bli företrädd av DO i domstol.

 

Det är viktigt att agera så tidigt som möjligt, dels för ditt eget välmående och dels på grund av risken att ditt fall preskriberas. Det innebär att det är för sent att gå till domstol. När det gäller arbetslivet är tidsgränsen normalt några månader men kan variera mellan två veckor och två år beroende på om anmälaren är medlem i facket eller inte.

 

Anmäl på blankett

Du fyller i en av DO:s anmälningsblanketter och skickar till DO per post, e-post eller annat sätt. Du kan också skriva din anmälan i ett brev. Brevet ska innehålla:

  • ditt namn
  • adress
  • telefonnummer, och gärna e-post
  • motsvarande information om den du anmäler samt
  • tydlig beskrivning vad din anmälan handlar om.

Du kan även göra en muntlig anmälan.

För mer information, kontakta DO på 08-120 20 700.

 

Det är viktigt att du dokumenterar allt som har med händelsen eller händelserna att göra. Ju mer underlag DO har desto bättre. Spara all den information du har som kan bekräfta att det handlar om diskriminering, det vill säga e-postmeddelanden, inspelningar, sms.

 

Anmälan: en offentlig handling

Eftersom DO är en myndighet betyder det att din anmälan blir en offentlig handling. Det vill säga, vem som helst har rätt att läsa den. Däremot gör DO alltid en sekretessbedömning vilket innebär att känslig information, exempelvis om du har skyddade personuppgifter, inte lämnas ut. Dock är det inget som går att garantera då DO har begränsade möjligheter att sekretessbelägga uppgifter.

Källa: Diskrimineringsombudsmannen