Om oss

Projektet VI SKA MED startades i december 2015 av tre ungdomsorganisationer - Sveriges Dövas Ungdomsförbund, Unga Hörselskadade och Dövblind Ungdom. Syftet med projektet var att förbättra förutsättningarna på arbetsmarknaden för unga döva samt unga med hörselskada eller kombinerad syn- och hörselnedsättning (också kallad dövblindhet).

Det är stor brist på kunskap i samhället där attityden mot vår målgrupp i arbetslivet är förlegad och felaktig vilket leder till diskriminering och kränkande behandling. Projektet ämnade därför att dels informera målgruppen om deras rättigheter, vilka hjälpmedel som finns att tillgå, vart man vänder sig om man känner sig diskriminerad och annat som kan vara bra att känna till, dels informera och utbilda övriga aktörer om hur situationen på arbetsmarknaden ser ut idag och vad som behöver ändras och förbättras.