Uppsagd av arbetsgivaren

Du behöver inte ge ett skäl till en uppsägning men arbetsgivaren måste ge en saklig grund om hen vill säga upp dig.

En saklig grund kan vara

 • Arbetsbrist – det behöver inte nödvändigtvis vara faktiskt brist kanske kan inte arbetsgivaren längre erbjuda samma arbete som tidigare på grund av att verksamheten ska omstruktureras.

 • Personliga skäl - har du som arbetstagare fullgjort förpliktelserna som står i anställningsavtalet kan arbetsgivaren säga upp dig.

  Det kan röra sig om arbetsvägran, ogiltig frånvaro eller misshandel och stöld. I allvarliga fall kan de ligga till grund för en avskedning.

  Blir du avskedad får du ingen uppsägningslön, måste sluta omedelbart och det låter inte heller bra för framtida jobb.

Om uppsägningen beror på personliga skäl måste arbetsgivaren bevisa att

 • Det var du som gjorde fel – arbetsgivaren måste kunna bevisa vad som ägt rum

 • Du visste att du gjorde fel när du gjorde det – du måste innan uppsägningen fått veta att beteendet inte godkänns på arbetsplatsen.

  Arbetsgivare brukar ge en skriftlig varning för att kunna bevisa att du var medveten om ditt agerande var fel.

 • Du har orsakat skada genom handlingen – skada behöver inte nödvändigtvis vara ekonomisk skada,

  exempelvis kan ogiltig frånvaro skada genom att bidra till sämre arbetsmoral för övriga.

Samtliga tre överstående krav måste arbetsgivaren kunna bevisa för att kunna säga upp dig för personliga skäl.

Dessutom måste arbetsgivaren se till tvåmånadersregeln och fullfölja omplaceringsskyldigheten.

Tvåmånadsregeln

Arbetsgivaren inte får grunda uppsägningen enbart på händelser som hen känt till i mer än två månader. Det finns undantag för särskilda fall.

Omplaceringsskyldigheten

Arbetsgivaren har alltid skyldighet att försöka omplacera dig innan hen tillgriper uppsägning.

Finns det något annat arbete på arbetsplatsen som du kan göra istället så ska du få det. Kravet är att du är kvalificerad för det.

En uppsägning från arbetsgivaren får med andra ord inte komma som en överraskning. Finns saklig grund till uppsägningen har du alltid rätt till en uppsägningstid.

Om arbetsplatsen har kollektivavtal får inte arbetsgivaren begära kortare uppsägningstid än vad som står i kollektivavtalet.

Finns det inget kollektivavtal gäller en månads uppsägningstid enligt Lagen om anställningsskydd (LAS) och det oavsett ur länge du varit anställd eller din ålder.

Källor:

Unionen

Lagen om anställningsskydd (LAS)