Diskriminering

Diskriminering innebär att någon behandlas orättvist eller kränks. Om du upplever att du själv eller någon annan diskrimineras ska du göra en anmälan. Alla anmälningar spelar en viktig roll i arbetet för lika rättigheter och möjligheter. Enligt diskrimineringslagen finns det sju diskrimineringsgrunder och sex former av diskriminering som lagen förbjuder.

Sju diskrimineringsgrunder

 • kön
 • könsskridande identitet eller uttryck
 • etnisk tillhörighet
 • religion eller annan trosuppfattning
 • funktionsvariation
 • sexuell läggning
 • ålder

Sex former av diskriminering

 • direkt diskriminering: när någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan i en liknande situation
 • indirekt diskriminering: när det finns en oberättigad regel eller rutin som verkar neutral men som missgynnar någon av de sju diskrimineringsgrunderna
 • bristande tillgänglighet: när en verksamhet inte vidtar skäliga tillgänglighetsåtgärder
 • trakasserier och sexuella trakasserier: när agerande kränker någons värdighet
 • instruktion att diskriminera: när någon ger order att diskriminera någon annan.

Källa: Diskrimineringsombudsmannen

<<< Läs mer om diskriminering i vår meny till vänster.